Projekty s podporou EU

V současnosti realizujeme tyto projekty s podporou EU: 

TVORBA NÁSTROJŮ PRO ZPRACOVÁNÍ A ANALÝZU STRUKTUROVANÝCH VELKOOBJEMOVÝCH DAT A ALGORITMŮ

reg.č.: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009512

Projekt je zaměřen na tvorbu nových ICT řešení, která lze aplikovat v různých odvětvích přecházejících na digitalizaci dat a na využití těchto digitalizovaných dat pro optimalizaci pracovních procesů. Projekt zahrnuje softwarové řešení pro optimální tvorbu digitalizované formy využívaných statistických dat, pracovní nástroje pro editace a správu těchto dat a nestandardní algoritmy umožňující maximálně optimalizovat pracovní procesy v různých odvětvích. V tomto projektu se zaměřujeme na oblast leteckého průmyslu, konkrétně na tvorbu softwarového řešení pro editaci digitálních dat letiště a dále na oblast medicíny, na optimalizaci radiační zátěže pacienta při diagnostických vyšetřeních, jakými jsou počítačová tomografie, angiografie, PET, SPECT.

 

Cílem projektu je vývoj, implementace, certifikace a příprava vstupu na trh aplikací na zpracování a analýzu velkých dat využitelný v medicíně a letectví AIXM 5.1 Viewer a Analyzér absorbované dávky.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.​

 

Vývoj ICT aplikací pro globální expanzi společnosti UTILITY CONSULT, s.r.o.

r.č.: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0003838

Předmětem projektu je vývoj nových specializovaných cloudových aplikačních řešení reagujících na tržní trendy v oblasti "big-data" s důrazem na snížení nákladovosti procesů, uživatelskou jednoduchost a integraci s následnou komerční užitelností. Zároveň projekt umožní příjemci zatraktivnit vlastní softwarové produkty psychodiagnostiky a řízení procesů v oblasti sportu.

Hlavními cíli projektu jsou:

  • Vývoj sofistikovaných IS/ICT řešení pro malé a střední podniky, které povedou k výraznému snížení nákladovosti jejich procesů a zvyšování konkurenceschopnosti jejich podnikatelských činností (ve spolupráci s Unií malých a středních podniků ČR).
  • Vývoj sofistikovaných aplikačních řešení včetně mobilních aplikací pro sektor sportovního managementu, bankovní sektor a speciální psychodiagnostiku.
  • Zvýšení konkurenceschopnosti žadatele v oblasti vývoje ICT cloudových informačních systémů technologií v oblasti zahrnutí nových trendů a know how v oblasti zejména "big-data" a "smart" technologií.
  • Významný rozvoj spolupráce se školskými organizacemi, státními i soukromými inovačními centry a sdruženími, hájící zájmy SME.
  • Vytvoření nových pracovních míst pro technicky zaměřené uchazeče i z řad absolventů.

 

Realizací projektu vzniknou 2 zcela nové informační systémy a u 2 informačních systému dojde ke zvýšení jejich funkčnosti.

Realizace projektu bude trvat 23 měsíců, od 1. 5. 2016 – 31. 3. 2018.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

 

Kombinované vzdělávání pro pracovníky cestovního ruchu v Pardubickém kraji

reg. číslo: CZ.1.07/3.2.13/03.0003

Cílem projektu je vytvoření a pilotní ověření efektivního vzdělávacího programu určeného pracovníkům cestovního ruchu v Pardubickém kraji. Cíl projektu byl formulován na základě analýzy potřebnosti cílové skupiny, reaguje na trendy a změny v oblasti cestovního ruchu a nedostatečné znalosti na straně nabídky služeb cestovního ruchu. Zvýšení kvalifikace pracovníků cestovního ruchu povede ke zkvalitnění služeb a posílení nabídky v oblasti cestovního uchu.

Díky zkvalitnění služeb se zvýší zájem o jejich služby ze strany návštěvníků a klientů, zvýší se zájem o Pardubický kraj jako takový.

Cílová skupina:

- pracovníci v hotelech, penzionech, zařízeních stravování a ubytování, lázeňských domech, v oblasti kongresové turistiky, dále pak v cestovních kancelářích a agenturách,
- zaměstnanci malých a středních firem, živnostníci, apod.

Klíčovou vlastností vzdělávacího programu je přizpůsobení potřebám cílové skupiny. To v praxi znamená, že celý vzdělávací program bude maximálně efektivní a časově flexibilní pomocí dvou hlavních pilířů:

1/ KOMBINOVANÁ FORMA ÚČASTI - kombinuje prezenční a distanční formu.

2/ KOMBINOVANÁ FORMA VÝUKY - spojuje prvky elektronické výuky, konzultací a diskusního fóra s prezenční formou výuky.

Vzdělávací program bude sestávat ze 4 modulů. Pilotní ověření každého modulu proběhne na skupině 30 osob.

Termín realizace projektu duben 2012 – březen 2014

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky.Rozvoj strategického myšlení manažerů v Karlovarském kraji 


Reg. číslo projektu:  CZ.1.07/3.2.12/04.0031

Cílem projektu je prohloubit nabídku dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji, a to vytvořením a pilotním ověřením nových nástrojů vzdělávání manažerů a řídících pracovníků se zaměřením na posilování strategického myšlení a tímto na zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce i konkurenceschopnosti jimi řízených firem a organizací.

V rámci projektu bude vytvořena inovační metodika rozvoje strategického myšlení manažerů, jejíž klíčovou součástí bude individuální přístup. Ten bude zajištěn testováním a e-learningem. Testování bude u každého účastníka zjišťovat konkrétní silné a slabé stránky, na které se zaměří individuální vzdělávání s využitím e-learningu, který je pro takto diverzifikované a variantní vzdělávací cíle ideální.

Vzdělávací koncept založený na kombinaci testování a e-learningu je maximálně zacílený, adresný, přesný, měřitelný, a tedy i efektivní. Pilotní ověření vzdělávacího programu proběhne na skupině celkem 15-ti osob.

Realizace projektu bude trvat 17 měsíců, od 1. 10. 2013 – 28. 2. 2015.

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky.


 

Vývoj IS/ICT aplikací ve společnosti UTILITY CONSULT

Reg. číslo projektu: 2.2 ITS03/632

Předmětem projektu je vývoj specializovaných a vysoce sofistikovaných aplikačních řešení včetně rozšíření existujících řešení a aplikací pro řízení procesů a vzdělávání. Projekt je součástí plánu dalšího strategického rozvoje žadatele a přímo navazuje na jeho stávající poptávky a spolupráci s univerzitní sférou i významnými partnery při vývoji a inovacích IS / ICT řešení.

Hlavním cílem projektu je:

1) Vývoj sofistikovaných SW pro výrobce ICT, které povedou k výraznému snížení nákladovosti procesů a zvyšování efektivity činností v podnicích

2) Zvýšení konkurenceschopnosti žadatele v oblasti vývoje sofistikovaných IS technologií v rámci informačních a komunikačních technologií a uspokojení poptávek po rozšíření služeb a kapacit

3) Významný rozvoj spolupráce s univerzitami technického zaměření, podnikatelskými inkubátory a inovačními centry

4) Vytvoření nových pracovních míst pro technicky zaměřené uchazeče z řad absolventů

5) Podpora nových inovačních projektů a start up projektů

Výstupem projektu bude tvorba nových SW produktů, jejich prodej a systémová integrace.

Realizace projektu bude trvat 17 měsíců, od 1. 5. 2013 – 30. 6. 2015.

Tento projekt je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu podnikání a inovace.