Poradenství

Naše společnost se od svých počátků věnuje poradenství. Pomáháme v rozvoji podnikatelským subjektům i veřejným organizacím a naše specializované služby využívají i mezinárodní poradenské firmy. Zaměřujeme se na oblast strategického, procesního a projektového řízení, marketing a business koučing. 

Klientům působícím v různých odvětvích ekonomiky pomáháme při řešení aktuálních problémů i při dlouhodobém zvyšování jejich konkurenceschopnosti, ziskovosti a zajištění dalšího rozvoje.

V oblasti managementu poskytujeme především tyto poradenské služby:

 • Poradenství v oblasti strategického řízení a strategického rozvoje
 • Poradenství v oblasti projektového řízení
 • Procesní poradenství
 • Řízení změn a risk management
 • Organizační poradenství
 • Vnitřní kontrolní systémy
 • Výkonnost organizací
 • Snižování nákladů
 • Implementace systémů jakosti (ISO, EFQM, CAF)
 • Poradenství k projektům financovaných z fondů EU
 • Řízení aktivit ve sportu a tělovýchově

V oblasti marketingu a PR jsou naše hlavní aktivity:

 • strategické konzultace v oblasti PR, tvorba komunikační strategie
 • tvorba komplexních mediálních plánů, vytvoření a správa medialistu
 • zpracování a aktualizace tiskových materiálů klienta
 • příprava a realizace tiskových konferencí a neformálních setkání s novináři
 • mediální trénink pro top management a klíčové zaměstnance
 • krizová komunikace a vytvoření manuálu při krizi do 24 hodin
 • konzultace v oblasti společenské odpovědnosti firem (CSR)
 • editorská činnost, kompletní realizace firemních časopisů
 • public affairs, event management a special events
 • zajištění digitálních médií v síti digitálních indoor a outdoor médií 

 

Jak pracujeme

Filozofii poradenské skupiny lze shrnout do těchto bodů:

Kvalitní tým

Disponujeme kvalitním týmem profesionálů s mnohaletými zkušenostmi z firemní praxe, poradenstvím i vazbami na akademickou sféru, tak aby své znalosti trvale rozvíjeli. Řídíme se principem odbornosti – spolupracujeme s mnoha specialisty na konkrétní oblasti, které zařazujeme do jednotlivých projektů podle řešené problematiky. Horizontální propojení týmu pak zajišťují zkušení projektoví manažeři.

Kvalitní know-how

Spojujeme osvědčené i vlastní metody do funkčního poradenského konceptu. Sledujeme a přizpůsobujeme poradenské metody nejnovějším trendům. Učíme se od nejlepších z oboru a inovujeme naše metody a postupy i na základě našich zkušeností z předchozích zakázek. Poradenský koncept a metodiku přizpůsobujeme řešené problematice i dříve zavedeným procesům a postupům v organizaci klienta.

Realistické řešení

Při řešení zásadně vycházíme z potřeb, znalostí a zkušeností klienta. Nenavrhujeme teoretická řešení, ale vedeme klienta ke společnému hledání řešení realizovatelného za daných podmínek. Velký důraz klademe na porozumění problémové situaci, kde je podle našich zkušeností často jádro chybného zadání i řešení. Zpracování analýz i návrhů neřešíme izolovaně, ale vždy v širším kontextu celkové strategie, cílů a potřeb klienta.

Kvalitní řešení

Každé řešení obsahuje dokonalé a přitom jednoduché a srozumitelné nastavení procesů a precizní komunikaci změn a související PR aktivity. Navržená řešení jsou vždy aktuální a obvykle doplněná o variantní řešení s ohledem na alternativy možného vývoje. Podporujeme a povzbuzujeme klienta v kontinuálním rozvoji jeho organizace, budování konkurenceschopnosti a ziskovosti resp. kvality veřejné služby u nekomerčních subjektů.

Efektivní řešení

Naše služby poskytujeme tak, aby rozsah a obsah navrženého řešení vždy nejen kvalitně vyřešily problémovou situaci, ale jeho hodnota významně převýšila náklady spojené s jeho realizací včetně našich služeb. Vždy porovnáváme náklady na řešení a jeho přímé a nepřímé ekonomické přínosy; nikdy nevedeme klienta do projektů, které nejsou ekonomicky perspektivní nebo kde ekonomické dopady nejsou zřejmé.